• ОФЕРТА (ПРОПОЗИЦІЯ)

 • укласти договір

 • ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

 • про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

 • Наведена нижче інформація є пропозицією укласти договір на надання інформаційно-консультаційних послуг.

 • Наведений нижче договір є публічним, тобто згідно статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.

 • ТОВ «САНТА ЛЮЧІЯ»МКК має право відмовитися від укладення публічного договору за відсутності у нього можливостей надання споживачеві відповідних послуг.

 • Товариство з обмеженою відповідальністю «САНТА ЛЮЧІЯ »МОРСЬКА КРЮЇНГОВА КОМПАНІЯ , код ЄДПРОУ 42537000,  місцезнаходження: 73000, Херсон, вул. Богородицька, 17/офіс 322, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, надалі - Виконавець, з однієї сторони та

 • Особа, що споживає послуги Виконавця, надалі – Замовник (Клієнт), уклали договір про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, далі – Договір, про наступне:

 • Визначення і терміни:

 • - Замовник (Клієнт) - громадянин України, іноземець або особа без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України та уклали даний Договір та користуються послугами за Договором.

 • - Іноземний суб’єкт господарювання - іноземний роботодавець, який використовує найману працю, чи іноземний суб’єкт господарювання - посередник, який має право провадити посередницьку діяльність з працевлаштування за кордоном;

 • - Послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном – дії (діяльність) Виконавця (уповноваженої особи) з пошуку роботи Замовнику відповідно до заявок іноземних суб’єктів господарювання (іноземних роботодавців) щодо поданих вакансій (вільна посада (робоче місце), на яку може бути працевлаштована особа) та надання Замовнику інформації щодо можливостей працевлаштування, умов та розмірів оплати праці, найменування та місцезнаходження роботодавців.

 • - Інформація про умови праці - відомості про умови праці (сукупність факторів виробничого середовища, які впливають на стан здоров’я та працездатність Замовника (в т.ч. щодо забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці), відомості про оплату праці (в тому числі щодо розміру гарантованої заробітної плати), відрахування із заробітної плати, тривалість робочого часу та часу відпочинку), відомості про строк дії трудового договору (контракту) та умови його розірвання, надання соціальної та медичної допомоги, здійснення соціального страхування, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю внаслідок нещасного випадку на виробництві або тимчасової непрацездатності, репатріацію трудового мігранта.

 • - Акцепт - повна і безумовна згода Замовника на укладення Договору на умовах, визначених цим Договором.

 • - Сайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https:// WWW.SL-MCA.COM, яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, що ним надаються.

 • - Особисті дані Замовника - відомості (інформація) особистого, професійного, освітнього та іншого характеру необхідна Виконавцю для надання Послуг та які надається Замовником Виконавцю особисто або через засоби (канали) зв’язку.

 • - Уповноважена особа Виконавця - особа, яка надає Послуги від імені та в інтересах Виконавця на території України інформація щодо якої розміщена на Сайті Виконавця та/або повноваження якої підтверджено в порядку визначеному чинним законодавством.

 • - Засоби (канали) зв’язку Виконавця (його уповноваженої особи) - електронна пошта, номери телефонів (в т.ч. viber та інше) інші інформаційні мережі уповноважених осіб Виконавця, які розміщені на Сайті Виконавця (засоби дистанційного зв’язку).

 • - Засоби (канали) зв’язку Замовника - електронна пошта, номер телефону в т.ч. (viber та інше), інші інформаційні мережі (засоби дистанційного зв’язку), що зазначається Замовником у заявці

 • (електронному повідомленні) про надання послуг та/або фактичні засоби зв’язку через, які здійснюється спілкування між сторонами, надання (обмін) інформацією тощо.

 • 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 • 1.1. Предметом даного Договору є надання Виконавцем Замовнику послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (далі – Послуги).

 • 1.2. Послуги надаються Виконавцем згідно заявки (електронного повідомлення) Замовника, поданої у порядку визначеному даним Договором.

 • 1.4. Договір укладається шляхом акцептування (прийняття) всіх умов Договору, без підпису письмового примірника цього Договору Сторонами. Безумовний акцепт умов Договору здійснюється шляхом підписання Замовником заяви-приєднання до даного Договору (додаток №2 до Договору) та/або надання Замовником заявки (електронного повідомлення) про надання послуг (Додаток №1 до Договору) у порядку визначениму даним Договором та надання Замовником Виконавцю своїх Особистих даних. За згодою Сторін цей Договір може бути укладений в письмовій формі у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

 • 1.5. Замовник користується Послугами за даним Договором безоплатно. Оплата Послуг за даним Договором здійснюється іноземним суб’єкт господарювання у відповідності до зовнішньоекономічого контракту укладеного між Виконавцем та іноземним суб’єкт господарювання.

 • 1.6. Всі умови цього Договору є обов’язковими для Замовника та Виконавця.

 • 1.7. Інформація про умови праці та інформація щодо умов проживання у державі працевлаштування, яка надається Замовнику (додаток №3 до Договору) безоплатно є публічною, розміщується Виконавцем на його Сайті та/або надаються Замовнику у погодженому сторонами спосіб до моменту укладення даного Договору.

 • 1.8. Інформація щодо механізму добровільної участі в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні в Україні (додаток №4 до Договору), інформація щодо прав та обов’язків працівників в країні працевлаштування, ограни та установи, які здійснюють захист інтересів працівників (додаток №5 до Договору) є публічною та розміщується Виконавцем на його Сайті та/або надаються Замовнику у погодженому сторонами спосіб.

 • 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

 • 2.1. Послуги, передбачені розділом 1 Договору, надаються Виконавцем до тридцяти календарних днів робочих днів з моменту укладення даного Договору, надання Замовнику заявки (електронного повідомлення) про надання послуг та Особистих даних.

 • 2.2. Замовник звертається до Виконавця шляхом направлення Виконавцю (його уповноваженій особі в Україні) усної та/або письмової заявки ( електронного повідомлення) про надання послуг. Заявка (електронного повідомдення) направляється засоби (канали) зв’язку Виконавця або їх безпосередньо подання на сайті Виконавця. Строк обробки (погодження) заявки (електронного повідомлення) - один робочий день з моменту її отримання Виконавцем.

 • 3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

 • 3.1. Замовник зобов’язаний:

 • 3.1.1. Ознайомитись з інформацією про Послуги, які надаються Виконавцем.

 • 3.1.2. Своєчасно надавати Виконавцю Особисті дані необхідні для надання Послуг.

 • 3.1.3. Виконувати всі вказівки Виконавця, виконання яких необхідне для належного та своєчасного виконання умов даного Договору.

 • 3.1.4. З’явитися (прибути) у дату, час та місце визначене Виконавцем для підписання трудового договору (контракту) з іноземним суб’єктом господарювання (роботодавцем).

 • 3.1.5. Своєчасно повідомити Виконавця про неможливість прибуття у місце у визначену Виконавцем місце, дату та час для підписання трудового договору (контракту) із іноземним суб’єкт господарювання (роботодавцем).

 • 3.1.6. У випадку виявлення в місці укладення трудового договору (контракту) з іноземним суб’єктом господарювання (роботодавцем), умов контракту, які погіршують становище працівника в порівняні із умовами, які містяться із проектом трудового договору (контракту) наданого Виконавцем в Україні, негайно повідомити Виконавця про даний факт та не працевлаштовуватись.

 • 3.1.7. Повідомити Виконавця про підписання трудового договору (контракту) із іноземним суб’єкт господарювання (роботодавцем) та фактичні умови праці негайно (в строк не більше одного календарного дня) з моменту настання відповідної події (підписання трудового договору).

 • 3.1.8. Не порушувати права та інтереси третіх осіб, вимог законів, які діють на території країни працевлаштування.

 • 3.1.7. Негайно (протягом одного календарного дня) повідомити Замовника про зміну своїх Особистих даних ( в.ч. засобів зв’язку, адреси проживання (реєстрації) тощо).

 • 3.1.8. Повернутися до України після припинення трудових відносин з іноземним суб’єктом господарювання (роботодавцем).

 • 3.2. Виконавець Зобов’язаний:

 • 3.2.1. Виконувати умови даного Договору.

 • 3.2.2. Надати Замовнику Послуги належної якості.

 • 3.2.3. Інформувати Замовника про порядок та хід надання Послуг.

 • 3.2.4. Відмовитися від укладення даного Договору за відсутності у нього можливостей у їх наданні.

 • 3.2.5. Надавати Замовнику інформацію щодо умов праці, інформацію з питань правового і соціального захисту, механізму добровільної участі у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні, щодо прав та обов’язків працівників в країні перебування, ограни та установи, які здійснюють захист інтересів працівників в країні перебування.

 • 4. ПРИЙНЯТТЯ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

 • 4.1. Оплата Послуг за даним Договором здійснюється іноземним суб’єкт господарювання (роботодавцем) у відповідності до зовнішньоекономічного контракту укладеного між Виконавцем та іноземним суб’єктом господарювання. Замовник користується Послугами за даним Договором безоплатно.

 • 4.2. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується трудовим договором (контрактом) укладеним між Замовником та іноземним суб’єктом господарювання (іноземним роботодавцем).

 • 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 • 5.1. У випадку порушення Договору Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

 • 5.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених цим Договором.

 • 5.3. Сторони не несуть відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

 • 5.4. Виконавець не несе відповідальності за невиконання/ несвоєчасне виконання зобов’язань за даним Договором у випадку не надання/ не своєчасного надання /не повного надання Замовником інформації та /або надання інформації, яка не відповідає дійсності (в т.ч. (особистих даних, заяв, заявок, листів тощо)), відмови відповідних органів (посольства, консульства, прикордонні та митні служби) щодо виїзду за кордон у випадку самостійного оформлення Замовником необхідних документів (в т.ч. строків виготовлення відповідних документів).

 • 5.5. Суперечки, що виникають у процесі виконання Сторонами Договору, вирішуються шляхом переговорів та направлення претензій. У разі неотримання відповіді на претензію протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати її направлення, або незгоди з отриманою відповіддю, Сторона, яка надіслала претензію, має право звернутися до суду.

 • 5.6. У випадку порушення Замовником обов’язку щодо негайного повідомлення Виконавця про зміну Особистих даних (зокрема засобів зв’язку), і як наслідок неможливість Виконавця зв’язатися із Замовником протягом більше як п’ять днів має своїм наслідком припинення відносив з Замовником в односторонньому порядку.

 • 5.7. Відповідальність за наслідки, що були викликані несвоєчасним прибуттям Замовника в місце підписання трудового договору(контракту) з іноземним суб’єкт господарювання (роботодавцем), порушення Замовником правил проїзду, перевезення та/або зберігання багажу, а також законів та правил перебування в країні працевлаштування, заподіянню Замовником шкоди іноземному роботодавцю, перевізникам та іншим третім особам та за наслідки, що виникли у зв’язку із невиконанням обов’язків передбачених п.п.3.1.6, 3.1.7 даного Договору покладається на Замовника.

 • 5.9. Замовник несе повну відповідальність за повноту та достовірність наданих Особистих даних, дійсність наданих документів.

 • 6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 • 6.1. Сторони звільняються від визначеної цим Договором і чинним законодавством України відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання зобов’язань відбулося внаслідок дії форс-мажорних обставин.

 • 6.2. Під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

 • 6.3. Якщо одна зі Сторін не може виконати зобов’язання за цим Договором в силу форс-мажорних обставин, така Сторона повинна повідомити іншу Сторону про неможливість виконання Договору протягом двох робочих днів.

 • 6.4. Форс-мажорні обставини, які є загальновідомими не потребують підтвердження Торгово-промисловою палатою України. Інші форс-мажорні обставини потребують подальшого підтвердження Торгово-промисловою палатою України.

 • 7. СТРОК ДІЇ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 • 7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його акцепту Замовником та діє до повного виконання зобов’язань Сторонами за даним Договором.

 • 7.2. Договір може бути розірваним у будь-який час за взаємною згодою Сторін.

 • 7.3. Сторони мають право в односторонньому порядку розірвати цей Договір шляхом направлення відповідних повідомлень через засоби (канали зв’язку) за три робочих дні до бажаної дати розірвання договору. Договір вважається розірваним в односторонному порядку Виконавцем у випадку встановленому в п. 5.6 даного Договору .

 • 8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 • 8.1. Виконавець інформує Замовника про те, що у період трудової діяльності за кордоном Замовник має право брати участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні, зокрема пенсійному, відповідно до законодавства України, що дає їм право на соціальний захист у разі настання відповідних страхових випадків.

 • 8.2. Проект трудового договору, який укладатиметься із Кандидатом (Замовником) іноземним суб’єкт господарювання (роботодавцем) розміщений Виконавцем на Сайті та надається Замовнику у друкованому вигляді на його вимогу.

 • 8.3. Укладаючи даний Договір, Замовник підтверджує, що інформація про умови праці та умови проживання у державі працевлаштування, право участі у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні, який укладатиметься із Кандидатом (Замовником) іноземним суб’єкт господарювання (роботодавцем), інформація щодо прав та обов’язків працівників в країні перебування , ограни та установи, які здійснюють захист інтересів працівників в країні перебування, надані Виконавцю є зрозумілими. Замовнику зрозумілі усі умови даного Договору.

 • 8.4. З метою виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" Замовник та Виконавець надають свою згоду на обробку їх персональних даних. Надання Замовником персональних даних Виконавцю шляхом надсилання останніх на засоби (канали) зв’язку Виконавця підтверджує беззаперечну згоду Замовника на обробку його персональних даних Виконавцем (є формою, що дає змогу зробити висновок про надання відповідної згоди). Замовник надає однозначну згоду на передачу персональних даних іноземному суб’єкту господарювання (роботодавцю) в межах укладеного між Виконавцем та іноземним суб’єктом господарювання зовнішньоекономічного контракту з метою подальшого працевлаштування Замовника за кордоном.

 • Виконавець гарантує невтручання Замовника та іноземного суб’єкта господарювання в особисте і сімейне життя суб’єкта персональних даних у зв’язку із обробкою його персональних даних.

 • 8.5. Сторони зобов’язуються використовувати та обробляти персональні дані Замовника у відповідності до вимог чинного законодавства України про захист персональних даних.

 • 8.6. Замовник погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані державним органам у випадках передбачених чинним законодавством України.

 • 8.7. Сторони надають беззаперечну згоду на обмін заявами, заявками (електронними повідомленнями), повідомлення та іншими документи, що складаються на виконання умов даного Договору (далі – документи) через (з/на) адреси засобів (каналів) їх зв’язку. В такому разі всі документи, повідомлення та інша інформація, яка надана на виконання умов Договору вважаються належним чином наданою та Сторони не можуть заперечувати факт їх надання (не поінформованості). У випадках, коли встановлено обов’язковий обмін оригіналами документів, сканкопії таких документів мають юридичну силу до моменту заміни їх відповідними оригіналами.

 • Виконавець

 • Кадрове агенство

 • ТОВ«САНТА ЛЮЧІЯ »МКК

 •  

 • Місцезнаходження: 73000, м.Херсон, вул.БОГОРОДИЦЬКА, БУД.17 офіс322

 • КОД ЄДРПОУ:42537000

 • п/р UA663395000000026005258764001

 •  у АТ «ТАСКОМБАНК»,

 •  МФО 663395

 • Телефон  : (098) 209-70-56,

 • (066) 443-63-21, WWW.SL-MCA.COM

 •    НаказМінсоцполітики 

 •    від 21.03.2019   № 415